Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego propartia.com.pl

1. Administratorem Danych Osobowych Sklepu internetowego www.propartia.pl jest TOMASZ TREBENDA SKLEP INTERNETOWY Z MARKĄ ODZIEŻOWĄ PROPATRIA z siedzibą Załuż 67 38-500 Sanok , Polska, NIP: 6871011553  oraz REGON 362863835

2. Sklep internetowy Propatria.com.pl oraz jego pracownicy zobowiązują się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych,  do przestrzegania prawa i rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych klientów sklepu.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do zamówienia produktów ze sklepu internetowego Siegra. Dobrowolna rejestracja w sklepie internetowym wymaga wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w ramach sklepu internetowego, w tym na przekazywanie danych podmiotom trzecim współpracujących z Siegra w celu prawidłowej realizacji usługi.

4. Sklep zobowiązuje się do przetwarzania danych w sposób minimalistyczny, niezbędny do wykonania usługi kupna-sprzedaży, w tym reklamacji, nie wykraczając poza ten cel.

5. Dane osobowe przetwarzane przez sklep Siegra to:
a) Imię i nazwisko klienta sklepu – konieczne do realizacji zamówienia,
b) adres korespondencji/zamieszkania – konieczny do realizacji zamówienia,
c) adres e-mail – opcjonalnie w celu przesłania informacji o postępach zamówienia,
d) numer telefonu – konieczny do kontaktu w celu realizacji zamówienia,
e) informacje dotyczące płatności – konieczne w celu sfinalizowania płatności,
f) NIP- opcjonalnie w przypadku konieczności wystawienia faktury

6. Dane osobowe klientów sklepu Siegra będą ujawniane zewnętrznym podmiotom tj:
a) dostawcom odpowiedzialny za obsługę informatyczną, konieczną do prowadzenia i administrowania strony internetowej,
b) kurierom firmy DPD w celu dostarczenia zamówionych produktów,
c) firmą obsługującym szybkie płatności, bankom w celu obsługi transakcji finansowej,
d) agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

7. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym zalecenie zgodnie z powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

8. Dane osobowe nie będą ujawniane innym niż w/w osoby bez wyraźnej zgody klienta.

9. Korzystając z serwisu www.propartia.pl, użytkownik wyraża zgodę na zapisania plików cookies lub innych tożsamych technologii. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez kliknięcie informacji o cookie widocznej na stronie internetowej.

10. Sklep www.propartia.pl wykorzystuje technologię Cookies. Celem jest dostosowanie sklepu do indywidualnych potrzeb klientów. W związku z tym akceptacja plików cookie wyraża zgodę na zapisanie danych klientów i informacji, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej bez potrzeby powtórnego wpisywania danych. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast klienci nie wyrażają zgody na akceptację plików cookie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

11. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, prawo ich sprostowania, uaktualnienia, poprawienia oraz usunięcia bądź ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO.

12. Aby wykonać w/w czynności tj. uaktualnienie, sprostowanie, poprawienie Danych Osobowych bądź wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub korzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej, należy wysłać wiadomość mailową na adres podany na stronie internetowej www.propartia.pl bądź drogą pisemną na adres siedziby TOMASZ TREBENDA SKLEP INTERNETOWY Z MARKĄ ODZIEŻOWĄ PROPATRIA  Załuż 67 38-500 Sanok , Polska,  ze stosownym żądaniem. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby, których dotyczy zgłoszenie,
b) zajście, które jest powodem zgłoszenia,
c) żądanie oraz podstawę prawną tych żądań,
d) propozycję sposobu załatwienia/wyjaśnienia zajścia.

13. W przypadku zgłoszenia do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zgodnie z przepisami RODO nie jest możliwe wykonanie tej czynności gdy:

a) Dane Osobowe zostały zamieszczone publicznie w sposób dobrowolny przez jego własciciela, zgonie z prawem do wolności wypowiedzi i informacji np: w komentarzach, opiniach na stronie internetowej.
b) Dane osobowe są konieczne do wykonania czynnosci prawnych nałożonych przez przepisy prawa np: czynności podatkowe.
c) Dane osobowe które są niezbędne do czynności kontrolnych przez podmioty publiczne, wymagane w potrzebach dochodzeniowych czy też w sprawach roszczeniowych.

14. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

15. Dane osobowe są przetwarzane na czas istnienia konta założonego przez użytkownika i niezwłocznie usuwane po jego usunięciu. Dane osobowe przetwarzana będą na okres niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wszelkich roszczeń, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

16. Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego wg obowiązujących przepisów RODO.

17. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.